Endringer i forskningsutvalget

Første møte i forskningsutvalget ble holdt 12. Januar. Morten Vetrhus ble valgt som ny leder. Gratulerer!

Professor Erney Mattsson gir seg dessverre i forskningsutvalget. Her er det gjort en lokal rokkering og Arne Seternes kommer inn som nytt medlem. Vi ønsker Arne velkommen til forskningsutvalget.

Erney Mattsson har i alle år gjort en enorm jobb både for forskningsutvalget og det karkirurgiske miljøet i Norge. Norsk Karkirugisk Forening vil uttrykke stor takknemlighet for professor Mattssons mange og betydelige bidrag til det norske karkirurgiske miljøet og håper han vil spille en viktig rolle i det karkirurgiske miljøet også videre.

NKKFs vintermøte 2022 er dessverre avlyst

Vintermøtet 2022 på Geilo blir dessverre avlyst. Med de restriksjonene som gjelder for øyeblikket vil det ikke være mulig å avholde et fysisk møte på Geilo, og NKKFs styre, i samråd med ansvarlige for faglig program, har kommet til at et digitalt vintermøte ikke blir godt nok. Med den usikkerheten som råder håper vi på forståelse for beslutningen.

Stavanger, som har stått ansvarlige for programmet for neste møte siden 2020, har hatt opplegget klart i lang tid, og da vintermøtet avlyses har vi intensjoner om å holde et fysisk vårmøte med det planlagte programmet i regi av Stavanger. Vi tenker at det da vil være fint å holde det i Stavanger og håper oppslutningen blir like bra som det har vært under vintermøtene. Vi kommer tilbake til det faglige programmet når tidspunkt og foredragsholdere er booket, og vi kommer også til å legge til rette for at deltakerne samtidig kan få oppleve vestlandets storslåtte natur.

Oppsummering Høstmøtet 2021

Kjære medlemmer!

Det er nå over en måned siden vi gjennomførte et vellykket Høstmøte.

Det har kommet veldig gode tilbakemeldinger på kurset i regi av Karavdelingen ved OUS Ullevål. Særlig takk til kurskomitéen og alle som bidro med et flott kurs på kort varsel, med gode innlegg og veldig fin diskusjon i salen. Alle som satte seg opp på epost-liste vil få tilsendt bekreftelse på deltakelse på kurset. Det er også mulig å få ettersendt dette for de som ønsker det ved senere anledning.

Vi hadde det høyeste antall frie foredrag på flere år, med presentasjoner både onsdag og torsdag.

Vinnerne av beste frie foredrag ble Erik Mulder Pettersen ved Sørlandet sykehus Kristiansand og Aslak Bryne Håland ved St Olavs hospital Trondheim.

Erik Mulder Pettersen vant beste foredrag ved spesialist for “EarlyBird – en ny ultralyd doppler enhet – kan benyttes til målinger av volumstrøm for overvåkning av av-fistler”.

Aslak Bryne Håland vant beste foredrag ved ikke-spesialist for “Forhøyet mikro-CRP er assosiert med økt risiko for abdominalt aortaaneurisme”. Hver av vinnerne mottar heder og ære, samt NOK 5.000,- fra NKKF. Vi gratulerer.

NKKFs Høstmøte-symposium var i år utvidet, etter medlemmenes ønske, og hovedtemaet var endovaskulær behandling av aorta. Symposiet ble innledet med foredrag om endovaskulær behandling av rAAA ved gjesteforeleser Zoran Rancic fra Zürich. Vi fikk kjempegode bidrag fra Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Tønsberg, Kalnes og Drammen. Som vi håpet ble det både god spredning i tematikk innen endovaskulær tilnærming, konservativ behandling og spesielle aortakasuistikker, som bidro til engasjert og lærerik diskusjon.

Forskningsutvalget ved Erney Mattsson informerte under Høstmøtet og arbeidet med ABANDIA ble presentert. Inklusjonen er fullført og skryt til alle som har bidratt. Arbeidet med databehandling og senere publisering er i gang, og oppdatert informasjon vil trolig bli presentert under Vintermøtet 2022.

Årets generalforsamling/årsmøte inkluderte valg av både nytt styre i NKKF, nye representanter i Forskningsutvalget, representasjon i UEMS og nye representanter i valgkomitéen. Resultatet ble som følger:

NKKFs styre for perioden 01.01.2022-31.12.2023

Leder: Shakil Aslam, (Sykehuset Østfold Kalnes)

Nestleder: Magne Torsteinsen, (St Olavs hospital Trondheim)

Sekretær: Linn Å. Nyrønning, (St Olavs hospital Trondheim)

Økonomiansvarlig: Andreas Engen, (Haukeland universitetssjukehus Bergen)

Styremedlem/nettansvarlig: Thore Borgenvik, (Sykehuset Østfold Kalnes)

Styremedlem/FUNK-representant: Simen T. Sæther, (Vestre Viken Drammen)

Styremedlem: Tord Skaaraas, (Sykehuset Østfold Kalnes)

Forskningsutvalget perioden 01.01.2022-31.12.2025

Erney Mattsson (St Olavs Hospital)

Jarlis Wesche (Akershus universitetssykehus)

Antonio Rosales (Oslo universitetssykehus Ullevål)

Morten Vetrhus (Stavanger universitetssykehus)

Knut E. Kjørstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Egil Gleditsch (Haukeland Universitetssykehus)

Jonny Hisdal (Oslo Universitetssykehus Aker/Ullevål – vitenskapelig medlem som representerer annet fagfelt)

Anne Krog (Sykehuset Østfold HF – representant fra ikke-universitetsklinikk)

Forskningsutvalgets medlemmer skal stemme over leder for perioden på sitt første utvalgsmøte i januar 2022.

UEMS-representanter

Beate Viddal, Stavanger universitetssykehus

Øystein Hovi Rognerud, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Oslo universitetssykehus Ullevål

Valgkomitéen for perioden 01.01.2022-31.12.2023

Erik Mulder Pettersen, Sørlandet sykehus Kristiansand

Arne Seternes, St Olavs hospital Trondheim

 

Stor takk til dere alle for at det karkirurgiske programmet under årets høstmøte ble så bra! Særlig takk til alle som bidro med innlegg, kurs og frie foredrag, men også til alle som tok turen til Oslo og bidro til en flott faglig diskusjon. Vi gleder oss til neste sammenkomst.

 

Vi håper å se dere alle under Vintermøtet 2022!

 

 

Hilsen styret i NKKF

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2021

Tid: Torsdag 28. oktober 2021, klokken 14.00

Sted: Auditorium S3, Meet Ullevaal konferansesenter, Oslo

 

Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2021:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning NKKF
 5. Forslag til vedtektsendringer
 6. Regnskap, prognose, budsjett
 7. Medlemskontingent
 8. Rapport fra Spesialitetskomitéen i karkirurgi
 9. Rapport fra Forskningsutvalget
 10. Rapport fra internasjonale foreninger
  • UEMS
  • ESVS / EVST
 11. Valg
  • Styret i NKKF
  • Forskningsutvalget
  • Representant i UEMS
  • Representanter i valgkomitéen
 12. Eventuelt
  – Saker kan meldes til styret frem til årsmøtets start

Vi i styret viser til foreningens vedtekter vedrørende årsmøtet og særlig følgende punkt:

Et saksvedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Saker til eventuelt kan meldes inn frem til start av årsmøtet, men må godkjennes av flertallet i styret.

Med vennlig hilsen

Styret i NKKF

Høstmøtet 2021

Norsk kirurgisk forening arrangerer i samarbeid med de kirurgiske fagmedisinske foreningene Høstmøtet 2021 for faglig oppdatering og inspirasjon fra 25. til 29. oktober. Det er planlagt et fysisk mye på Meet Ullevål og vi gleder oss til å se dere alle igjen. Foreløpig er vi i trinn tre av gjenåpningsplanen til regjeringen, og dersom vi fremdeles er i trinn 3 under høstmøtet vil det i praksis bety at det vil være krav om gyldig Coronasertifikat. Det er planlagt å tilby hurtigtest ved ankomst. NKKF arrangerer karkirurgisk høstmøte 26. til 28. oktober. Se link under for informasjon om program, påmelding og priser.

https://hostmotet.no/event/hostmotet-2021/

Du kan også lese mer her vår nettside:

NKKF gratulerer Martin Ekkehard Altreuther med PhD-grad!

Martin Ekkehard Altreuther, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, disputerte for PhD-graden med emnet ”Long-term results in the treatment of lower limb occlusive disease and abdominal aortic aneurysm”.

Disputas ble avholdt digitalt 04.06.21 og følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

 • Adjunct Professor Pekka Aho, University of Helsinki
 • Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
 • Professor Petter Aadahl, NTNU

Kandidatens veiledere har vært professor Erney Mattsson og professor Pål Richard Romundstad, begge NTNU.

Sammendrag:

Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i verden. WHO angir at den er årsaken til 31 % av dødsfall globalt i 2016. Sykdom i blodårer til beina og utposning på hovedpulsåren (abdominalt aortaaneurisme, AAA) er årsak for store plager og dødelighet hos mange pasienter. For begge tilstander finnes internasjonale retningslinjer for behandling, basert på en rekke studier. Likevel er det mange ubesvarte spørsmål, som hva behandlingsmetoden betyr for langtidsresultater etter behandling av dårlig blodforsyning i beina, eller hvilke konsekvenser behandlingsvalgene for AAA har for hele pasientpopulasjonen.

Mål: Studere langtidsresultater for behandling av kritisk dårlig blodforsyning i lårpulsåren med bypass eller blokking av pulsåren (PTA), etter operasjoner med både utskrelling av forsnevringer i lysken og blokking av pulsårer i bekken eller lår (hybridoperasjoner), og etter behandling for AAA når kateterbasert behandling (EVAR) kun brukes der forholdene er egnet i henhold til bruksanvisningen.

Metoder: Alle studier var ikke randomiserte, registerbaserte retrospektive kohortstudier, men populasjonsbasert med inklusjon av alle aktuelle pasienter. Langtidsresultater ble innhentet fra elektronisk pasientjournal. Kaplan-Meier overlevelsesanalyse og annen statistikk ble utført i SPSS® 23.

Hovedresultater: Bypass og PTA hadde lignende resultater for amputasjon og overlevelse. Pasienter som ikke var i god nok form for operasjon med bypass (PTA ONLY) hadde flere amputasjoner og dårligere overlevelse. Amputasjon ble unngått hos 77 % med bypass, 83 % med PTA, og kun hos 34 % i gruppen PTA ONLY etter 5 år. Hybridoperasjoner hadde holdbare resultater med lite behov for reoperasjon. Etter 5 år ble amputasjon av truet ekstremitet unngått hos 75 %. Bruk av EVAR kun ved egnede forhold ga gode EVAR resultater og uendret dødelighet totalt for alle pasienter med AAA.

Konklusjon: PTA er et godt førstevalg ved truet ekstremitet og forsnevringer i lårpulsåren, dersom teknisk suksess er sannsynlig. Hybridoperasjoner med utskrelling i lysken og PTA har gode langtidsresultater og lite behov for senere karoperasjoner. Bruk av EVAR kun ved egnede forhold er trygg og medfører ingen forverring av totalresultatet for pasienter med AAA.

NKKFs vårmøte 2021

Kjære medlemmer,

 

NKKFs vårmøte 2021 ble en stor suksess og vi i styret er veldig glade for det store engasjementet, både fra deltakere og samarbeidspartnere.

 

Det vil bli en oppsummering og gjennomgang av våre erfaringer fra vårmøtet under NKFs høstmøte 2021 i oktober. Vi i styret kommer til å legge frem en vurdering om vi anbefaler et digitalt vårmøte videre, selv om vårt daglige liv skulle normaliseres og bli fritt for pandemi og restriksjoner.

 

Beste video

Da vi fikk inn så mange flotte videoer og da vårmøtet ble en suksess både faglig og økonomisk, så besluttet styret at ikke bare beste video skulle få pris, men også 2. og 3.plass. Etter full gjennomgang av videoene på nytt under styremøte på Zoom og avstemning blant alle styrets medlemmer kom vi frem til følgende rekkefølge:

Kristiansand på førsteplass, St Olavs hospital på andreplass, og Kalnes på tredjeplass.

 

Beste frie foredrag

Simen Berge for foredraget “Gastroscopy assisted laser Doppler flowmetry and visible light spectroscopy in patients with chronic mesenteric ischemia”

Torbjørn Bakken for foredraget “Retrospektiv gjennomgang av 3 år åpen aortakirurgi ved Sykehuset i Vestfold, 2017 til og med 2019”

 

Vi i styret ønsker dere en god sommer!

 

Med vennlig hilsen styret i NKKF

Virituelt vårmøte 2021

Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et alternativ og basert på restriksjoner som gjelder er det ikke mulig å gjennomføre et fysisk oppmøte. Derfor arrangerer vi NKKFs vårmøte 2021. Hele møtet er nettbasert.

Program for NKKFs Vårmøte 2021

Tidspunkt: Fredag 11.juni 2021, klokken 10.00-15.00

10.00 – 10.45 Velkomst med videopresentasjon fra avdelinger rundt om i landet.

10.45 – 11.00 Presentasjon av fagråd i karkirurgi for Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord
Helse Sør-Øst ved Torbjørn Bakken
Helse Vest ved Beate Viddal
Helse Midt ved Frode Aasgaard
Helse Nord ved Rolf Busund (for Ramez Bahar)

11.00 – 11.15 Frie foredrag. Moderatorer: Øystein Hovi Rognerud og Shakil Aslam.
Simen Berge: Gastroscopy assisted laser Doppler flowmetry and visible light spectroscopy in patients with chronic mesenteric ischemia

Erney Mattsson: Kan en “boost” av NO hjelpe klaudikanter?

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.00 Faglig presentasjon i samarbeid med Bayer
“Benefits of dual anti-thrombotic pathway inhibition in patients with peripheral arterial disease – relevans for karkirurger!”
Professor Henrik Sillesen, MD, DMScD

12.00 – 12.30 Frie foredrag. Moderatorer: Shakil Aslam og Tord Skaaraas.
Biljana Skrbic: Trombendarterektomi i lyske v/Sykehuset i Vestfold – 5 års gjennomgang

Konstantin Naletov: Resultater av femorofemoral crossover-bypass ved Sørlandet sykehus Kristiansand i et 11 års materiale

Torbjørn Bakken: Retrospektiv gjennomgang av 3 år åpen aortakirurgi Sykehuset i Vestfold, 2017 til og med 2019

Torbjørn Bakken: 11 cm voksende okkludert aortaaneurisme hos pasient bundet til rullestol

12.30 – 13.00 Lunsjpause

13.00-13.30 Frie foredrag. Moderatorer: Linn Å. Nyrønning og Øystein Hovi Rognerud.

Magne Torsteinsen: Lyme sykdom i akutt aortadrakt

Michael Johansson: Sjelden komplikasjon. Brachialisaneurisme sannsynlig årsaket av militær tourniquet

Martin Altreuther: Midt-Norges største pseudoaneurisme

Espen Schjerven: Kjempeaneurismer bilateralt i poplitea – case-rapport

13.30 – 14.00 Faglig presentasjon i samarbeid med Gore Medical
13.30-13.45
Preservation matters: The importance of hypogastric artery preservation
Dr. Bjørn Håvard Wold
13.45 – 14.00
Clinical experiences of GORE® VIABAHN® Balloon Expandable in complex aortoiliac applications
Dr. Jacob Budtz-Lilly

14.00 – 14.10 Pause

14.10 – 14.30 NKKFs forskningsutvalg ved Erney Mattsson og Jarlis Wesche

14.30 – 15.00 NORKAR ved Martin Altreuther

15.00 Avslutning

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus disputerte for PhD-graden med emnet “Epidemiology, risk assessment and outcomes in ruptured abdominal aortic aneurysms” 06.06.19. PhD-graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, disputasen ble avholdt i Stavanger.

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

DISPUTAS PH.D.-GRADEN

Andreas Reite

Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Morten Vetrhus
Medveileder: Professor II Kjetil Søreide

Disputas: Torsdag 6. juni 2019 kl. 12.15
Sted: Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Epidemiology, Risk Assessment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms”

1. opponent: Professor II Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Håkan Roos, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Gustav Pedersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Elisabeth Farbu.

Abdominalt aorta aneurisme (AAA) er en sykdom der hovedpulsåren over tid utvides og tilslutt kan sprekke med påfølgende livstruende blødning (rumpert Abdominalt Aorta Aneurisme, rAAA). rAAA har høyere dødelighet enn de fleste andre akutt kirurgiske tilstander med en anslått total dødelighet rundt 80%. Dødelighet i forbindelse med operasjon er anslått til 30-50%, og flere pasienter dør før de kommer til sykehus. Forekomsten er økende med alder og det er stor variasjon i fysiologisk tilstand hos pasientene som kommer til sykehus med rAAA. Det kan være klinisk utfordrende å avgjøre hvem som er tjent med operativ behandling. Det er derfor utviklet flere scoring systemer for å anslå risiko for død basert på målbare fysiologiske parametere ved innkomst til sykehus for å hjelpe denne kliniske beslutnings prosessen.

I en retrospektiv populasjons basert kohort studie ved Stavanger Universitetssykehus over en 15 års tidsperiode (2000-2014) har Reite sett på forekomst, dødelighet og trender over tid ved rAAA. Nytteverdi er undersøkt for 4 scorings systemer for rAAA. Karakteristikk er kartlagt for pasienter som ikke blir operert og til slutt er langtidsoverlevelse, senkomplikasjoner og behov for reoperasjoner kartlagt for pasienter operert for rAAA.

Hovedfunnene i avhandlingen er en forekomst av rAAA hos de eldre enn 30 år på 11/100.000 per år i regionen. Total dødelighet var 68%, og dødelighet i forbindelse med operasjon var 51%. Ingen av scoringssystemene som ble undersøkt viste seg adekvat i klinisk beslutningstaking. Pasienter som overlever de første 30 dagene etter operasjon har tilnærmet lik forventet overlevelse som den generelle befolkingen.

 

Norsk karkirurgi i utlandet

Linn Nyrønning hadde en presentasjon på Charing Cross nå i April. Tittelen på presentasjonen var: “Symptoms of depression and risk of abdominal aortic aneurysms. A population-based prospective study in Norway, A HUNT study”. Vi i NKKF er stolte over at Norge er presentert internajonalt og gratulerer Linn med flott innsats.

Presentasjon på Charing Cross 2019