Høstmøtet 2021

Norsk kirurgisk forening arrangerer i samarbeid med de kirurgiske fagmedisinske foreningene Høstmøtet 2021 for faglig oppdatering og inspirasjon fra 25. til 29. oktober. Det er planlagt et fysisk mye på Meet Ullevål og vi gleder oss til å se dere alle igjen. Foreløpig er vi i trinn tre av gjenåpningsplanen til regjeringen, og dersom vi fremdeles er i trinn 3 under høstmøtet vil det i praksis bety at det vil være krav om gyldig Coronasertifikat. Det er planlagt å tilby hurtigtest ved ankomst. NKKF arrangerer karkirurgisk høstmøte 26. til 28. oktober. Se link under for informasjon om program, påmelding og priser.

https://hostmotet.no/event/hostmotet-2021/

NKKF gratulerer Martin Ekkehard Altreuther med PhD-grad!

Martin Ekkehard Altreuther, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, disputerte for PhD-graden med emnet ”Long-term results in the treatment of lower limb occlusive disease and abdominal aortic aneurysm”.

Disputas ble avholdt digitalt 04.06.21 og følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

  • Adjunct Professor Pekka Aho, University of Helsinki
  • Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
  • Professor Petter Aadahl, NTNU

Kandidatens veiledere har vært professor Erney Mattsson og professor Pål Richard Romundstad, begge NTNU.

Sammendrag:

Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i verden. WHO angir at den er årsaken til 31 % av dødsfall globalt i 2016. Sykdom i blodårer til beina og utposning på hovedpulsåren (abdominalt aortaaneurisme, AAA) er årsak for store plager og dødelighet hos mange pasienter. For begge tilstander finnes internasjonale retningslinjer for behandling, basert på en rekke studier. Likevel er det mange ubesvarte spørsmål, som hva behandlingsmetoden betyr for langtidsresultater etter behandling av dårlig blodforsyning i beina, eller hvilke konsekvenser behandlingsvalgene for AAA har for hele pasientpopulasjonen.

Mål: Studere langtidsresultater for behandling av kritisk dårlig blodforsyning i lårpulsåren med bypass eller blokking av pulsåren (PTA), etter operasjoner med både utskrelling av forsnevringer i lysken og blokking av pulsårer i bekken eller lår (hybridoperasjoner), og etter behandling for AAA når kateterbasert behandling (EVAR) kun brukes der forholdene er egnet i henhold til bruksanvisningen.

Metoder: Alle studier var ikke randomiserte, registerbaserte retrospektive kohortstudier, men populasjonsbasert med inklusjon av alle aktuelle pasienter. Langtidsresultater ble innhentet fra elektronisk pasientjournal. Kaplan-Meier overlevelsesanalyse og annen statistikk ble utført i SPSS® 23.

Hovedresultater: Bypass og PTA hadde lignende resultater for amputasjon og overlevelse. Pasienter som ikke var i god nok form for operasjon med bypass (PTA ONLY) hadde flere amputasjoner og dårligere overlevelse. Amputasjon ble unngått hos 77 % med bypass, 83 % med PTA, og kun hos 34 % i gruppen PTA ONLY etter 5 år. Hybridoperasjoner hadde holdbare resultater med lite behov for reoperasjon. Etter 5 år ble amputasjon av truet ekstremitet unngått hos 75 %. Bruk av EVAR kun ved egnede forhold ga gode EVAR resultater og uendret dødelighet totalt for alle pasienter med AAA.

Konklusjon: PTA er et godt førstevalg ved truet ekstremitet og forsnevringer i lårpulsåren, dersom teknisk suksess er sannsynlig. Hybridoperasjoner med utskrelling i lysken og PTA har gode langtidsresultater og lite behov for senere karoperasjoner. Bruk av EVAR kun ved egnede forhold er trygg og medfører ingen forverring av totalresultatet for pasienter med AAA.

NKKFs vårmøte 2021

Kjære medlemmer,

 

NKKFs vårmøte 2021 ble en stor suksess og vi i styret er veldig glade for det store engasjementet, både fra deltakere og samarbeidspartnere.

 

Det vil bli en oppsummering og gjennomgang av våre erfaringer fra vårmøtet under NKFs høstmøte 2021 i oktober. Vi i styret kommer til å legge frem en vurdering om vi anbefaler et digitalt vårmøte videre, selv om vårt daglige liv skulle normaliseres og bli fritt for pandemi og restriksjoner.

 

Beste video

Da vi fikk inn så mange flotte videoer og da vårmøtet ble en suksess både faglig og økonomisk, så besluttet styret at ikke bare beste video skulle få pris, men også 2. og 3.plass. Etter full gjennomgang av videoene på nytt under styremøte på Zoom og avstemning blant alle styrets medlemmer kom vi frem til følgende rekkefølge:

Kristiansand på førsteplass, St Olavs hospital på andreplass, og Kalnes på tredjeplass.

 

Beste frie foredrag

Simen Berge for foredraget “Gastroscopy assisted laser Doppler flowmetry and visible light spectroscopy in patients with chronic mesenteric ischemia”

Torbjørn Bakken for foredraget “Retrospektiv gjennomgang av 3 år åpen aortakirurgi ved Sykehuset i Vestfold, 2017 til og med 2019”

 

Vi i styret ønsker dere en god sommer!

 

Med vennlig hilsen styret i NKKF

Virituelt vårmøte 2021

Vintermøtet 2021 er avlyst. Styret i NKKF har jobbet med et alternativ og basert på restriksjoner som gjelder er det ikke mulig å gjennomføre et fysisk oppmøte. Derfor arrangerer vi NKKFs vårmøte 2021. Hele møtet er nettbasert.

Program for NKKFs Vårmøte 2021

Tidspunkt: Fredag 11.juni 2021, klokken 10.00-15.00

10.00 – 10.45 Velkomst med videopresentasjon fra avdelinger rundt om i landet.

10.45 – 11.00 Presentasjon av fagråd i karkirurgi for Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord
Helse Sør-Øst ved Torbjørn Bakken
Helse Vest ved Beate Viddal
Helse Midt ved Frode Aasgaard
Helse Nord ved Rolf Busund (for Ramez Bahar)

11.00 – 11.15 Frie foredrag. Moderatorer: Øystein Hovi Rognerud og Shakil Aslam.
Simen Berge: Gastroscopy assisted laser Doppler flowmetry and visible light spectroscopy in patients with chronic mesenteric ischemia

Erney Mattsson: Kan en “boost” av NO hjelpe klaudikanter?

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.00 Faglig presentasjon i samarbeid med Bayer
“Benefits of dual anti-thrombotic pathway inhibition in patients with peripheral arterial disease – relevans for karkirurger!”
Professor Henrik Sillesen, MD, DMScD

12.00 – 12.30 Frie foredrag. Moderatorer: Shakil Aslam og Tord Skaaraas.
Biljana Skrbic: Trombendarterektomi i lyske v/Sykehuset i Vestfold – 5 års gjennomgang

Konstantin Naletov: Resultater av femorofemoral crossover-bypass ved Sørlandet sykehus Kristiansand i et 11 års materiale

Torbjørn Bakken: Retrospektiv gjennomgang av 3 år åpen aortakirurgi Sykehuset i Vestfold, 2017 til og med 2019

Torbjørn Bakken: 11 cm voksende okkludert aortaaneurisme hos pasient bundet til rullestol

12.30 – 13.00 Lunsjpause

13.00-13.30 Frie foredrag. Moderatorer: Linn Å. Nyrønning og Øystein Hovi Rognerud.

Magne Torsteinsen: Lyme sykdom i akutt aortadrakt

Michael Johansson: Sjelden komplikasjon. Brachialisaneurisme sannsynlig årsaket av militær tourniquet

Martin Altreuther: Midt-Norges største pseudoaneurisme

Espen Schjerven: Kjempeaneurismer bilateralt i poplitea – case-rapport

13.30 – 14.00 Faglig presentasjon i samarbeid med Gore Medical
13.30-13.45
Preservation matters: The importance of hypogastric artery preservation
Dr. Bjørn Håvard Wold
13.45 – 14.00
Clinical experiences of GORE® VIABAHN® Balloon Expandable in complex aortoiliac applications
Dr. Jacob Budtz-Lilly

14.00 – 14.10 Pause

14.10 – 14.30 NKKFs forskningsutvalg ved Erney Mattsson og Jarlis Wesche

14.30 – 15.00 NORKAR ved Martin Altreuther

15.00 Avslutning

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus disputerte for PhD-graden med emnet “Epidemiology, risk assessment and outcomes in ruptured abdominal aortic aneurysms” 06.06.19. PhD-graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, disputasen ble avholdt i Stavanger.

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

DISPUTAS PH.D.-GRADEN

Andreas Reite

Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Morten Vetrhus
Medveileder: Professor II Kjetil Søreide

Disputas: Torsdag 6. juni 2019 kl. 12.15
Sted: Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Epidemiology, Risk Assessment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms”

1. opponent: Professor II Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Håkan Roos, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Gustav Pedersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Elisabeth Farbu.

Abdominalt aorta aneurisme (AAA) er en sykdom der hovedpulsåren over tid utvides og tilslutt kan sprekke med påfølgende livstruende blødning (rumpert Abdominalt Aorta Aneurisme, rAAA). rAAA har høyere dødelighet enn de fleste andre akutt kirurgiske tilstander med en anslått total dødelighet rundt 80%. Dødelighet i forbindelse med operasjon er anslått til 30-50%, og flere pasienter dør før de kommer til sykehus. Forekomsten er økende med alder og det er stor variasjon i fysiologisk tilstand hos pasientene som kommer til sykehus med rAAA. Det kan være klinisk utfordrende å avgjøre hvem som er tjent med operativ behandling. Det er derfor utviklet flere scoring systemer for å anslå risiko for død basert på målbare fysiologiske parametere ved innkomst til sykehus for å hjelpe denne kliniske beslutnings prosessen.

I en retrospektiv populasjons basert kohort studie ved Stavanger Universitetssykehus over en 15 års tidsperiode (2000-2014) har Reite sett på forekomst, dødelighet og trender over tid ved rAAA. Nytteverdi er undersøkt for 4 scorings systemer for rAAA. Karakteristikk er kartlagt for pasienter som ikke blir operert og til slutt er langtidsoverlevelse, senkomplikasjoner og behov for reoperasjoner kartlagt for pasienter operert for rAAA.

Hovedfunnene i avhandlingen er en forekomst av rAAA hos de eldre enn 30 år på 11/100.000 per år i regionen. Total dødelighet var 68%, og dødelighet i forbindelse med operasjon var 51%. Ingen av scoringssystemene som ble undersøkt viste seg adekvat i klinisk beslutningstaking. Pasienter som overlever de første 30 dagene etter operasjon har tilnærmet lik forventet overlevelse som den generelle befolkingen.

 

Norsk karkirurgi i utlandet

Linn Nyrønning hadde en presentasjon på Charing Cross nå i April. Tittelen på presentasjonen var: “Symptoms of depression and risk of abdominal aortic aneurysms. A population-based prospective study in Norway, A HUNT study”. Vi i NKKF er stolte over at Norge er presentert internajonalt og gratulerer Linn med flott innsats.

Presentasjon på Charing Cross 2019