NKKF gratulerer Martin Ekkehard Altreuther med PhD-grad!

Martin Ekkehard Altreuther, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, disputerte for PhD-graden med emnet ”Long-term results in the treatment of lower limb occlusive disease and abdominal aortic aneurysm”.

Disputas ble avholdt digitalt 04.06.21 og følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

  • Adjunct Professor Pekka Aho, University of Helsinki
  • Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
  • Professor Petter Aadahl, NTNU

Kandidatens veiledere har vært professor Erney Mattsson og professor Pål Richard Romundstad, begge NTNU.

Sammendrag:

Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i verden. WHO angir at den er årsaken til 31 % av dødsfall globalt i 2016. Sykdom i blodårer til beina og utposning på hovedpulsåren (abdominalt aortaaneurisme, AAA) er årsak for store plager og dødelighet hos mange pasienter. For begge tilstander finnes internasjonale retningslinjer for behandling, basert på en rekke studier. Likevel er det mange ubesvarte spørsmål, som hva behandlingsmetoden betyr for langtidsresultater etter behandling av dårlig blodforsyning i beina, eller hvilke konsekvenser behandlingsvalgene for AAA har for hele pasientpopulasjonen.

Mål: Studere langtidsresultater for behandling av kritisk dårlig blodforsyning i lårpulsåren med bypass eller blokking av pulsåren (PTA), etter operasjoner med både utskrelling av forsnevringer i lysken og blokking av pulsårer i bekken eller lår (hybridoperasjoner), og etter behandling for AAA når kateterbasert behandling (EVAR) kun brukes der forholdene er egnet i henhold til bruksanvisningen.

Metoder: Alle studier var ikke randomiserte, registerbaserte retrospektive kohortstudier, men populasjonsbasert med inklusjon av alle aktuelle pasienter. Langtidsresultater ble innhentet fra elektronisk pasientjournal. Kaplan-Meier overlevelsesanalyse og annen statistikk ble utført i SPSS® 23.

Hovedresultater: Bypass og PTA hadde lignende resultater for amputasjon og overlevelse. Pasienter som ikke var i god nok form for operasjon med bypass (PTA ONLY) hadde flere amputasjoner og dårligere overlevelse. Amputasjon ble unngått hos 77 % med bypass, 83 % med PTA, og kun hos 34 % i gruppen PTA ONLY etter 5 år. Hybridoperasjoner hadde holdbare resultater med lite behov for reoperasjon. Etter 5 år ble amputasjon av truet ekstremitet unngått hos 75 %. Bruk av EVAR kun ved egnede forhold ga gode EVAR resultater og uendret dødelighet totalt for alle pasienter med AAA.

Konklusjon: PTA er et godt førstevalg ved truet ekstremitet og forsnevringer i lårpulsåren, dersom teknisk suksess er sannsynlig. Hybridoperasjoner med utskrelling i lysken og PTA har gode langtidsresultater og lite behov for senere karoperasjoner. Bruk av EVAR kun ved egnede forhold er trygg og medfører ingen forverring av totalresultatet for pasienter med AAA.