Forklaring av en del ord og uttrykk

Forklaring av en del ord og uttrykk

Hans O. Myhre

Aberrant. Avvik fra det normale forløp, i karkirurgien benyttet om blodårer.

Amaurosis fugax. Plutselig blindhet på et øye av kort varighet. Kan skyldes emboli til retinalarteriene i forbindelse med carotisstenose.

Anastomose. Kunstig forbindelse mellom to hulorganer. I denne forbindelse brukt om blodårer.

Aneurisme. Lokalisert utvidelse av en arterie.

Angina abdominalis. Magesmerter som opptrer etter måltidene, som følge av manglende økning av blodsirkulasjonen til tarmen.

Ankel-arm-indeks. Forholdet mellom det systoliske blodtrykk på ankelen og det systoliske blodtrykk på armen. Brukes til kvantitering av aterosklerose i bena.

Arkografi. Kontrastrøntgen av arcus aortae med avgangsarterier.

Atrophie blanche. Arraktige forandringer i ankelregionen hos pasienter som har venøs insuffisiens. Samtidig forekommer små utvidede årer og pigmentering rundt disse områdene. Tilstanden er ofte smertefull.

Autolog. Fra samme individ.

Autotransplantasjon. Et organ tas ut, patologiske forandringer repareres, og organet settes tilbake på plass hos samme individ.

Ballongdilatasjon. Utvidelse av forsnevring i åresystemet med oppblåsbar ballong som sitter på enden av et kateter. Ballongen kan blåses opp til en på forhånd bestemt størrelse.

Behçet’s syndrom. Sykdom som karakteriseres av ulcerasjoner i munnslimhinnen og genitalia, øyensymptomer og leddsmerter. Sykdommen kan også gi okklusjon eller aneurismedannelse i arteriesystemet.

Buerger’s sykdom. Betennelsesaktig sykdom som hovedsaklig affiserer perifere arterier og vener på ekstremitetene. Tilstanden ses nesten utelukkende hos røkere og rammer oftest menn.

Carpaltunnellsyndrom. Symptomkompleks på grunn av trykk på nervus medianus hvor den går gjennom carpaltunellen ved håndleddet. De vanligste symptomene er smerter, dovenhetsfølelse og svakhet i tommel, peke- og langfinger. Det kan oppstå atrofi av tenarmuskulaturen. Smerte utløses ved kraftig fleksjon i håndleddet.

Cerebrovaskulær. Betegnelse på forhold som har forbindelse med blodsirkulasjonen til hjernen.

Claudicatio intermittens. Smerter som opptrer i underekstremiteten, vanligvis leggen, ved gange. Oftest forårsaket av aterosklerose i arteriene til underek­stremiteten.

Coaxial. Betegnelse som bl.a. benyttes om katetre der et tykkere kateter føres utenpå et tynnere for å utvide en forsnevret arterie.

Coarctatio aortae. Malformasjon med lokalisert forsnevring av aorta. Den vanligste lokalisasjonen er like distalt for venstre a. subclavia.

Crescendo TIA. Recidiverende TIA-anfall der intervallet mellom anfallene blir kortere.

Desellerasjonsskade. Skade som oppstår pga. rask reduksjon i hastighet (desellerasjon), f.eks. ved fall fra store høyder, bilkollisjon etc.

Digital subtraksjonsangiografi. Angiografisk teknikk der skjelettdelene tones ned med digital teknikk slik at arteriene fremtrer tydeligere.

Drop attacks. Anfall hvor pasienten plutselig faller om. Kan være uttrykk for sirkulasjonsforstyrrelse i vertebralisområdet.

Duplex scanning. Ultralydundersøkelse der man kombinerer ultralydavbilding (B-mode) med doppler hastighetsmålinger.

Ehlers-Danlos syndrom. Arvelig tilstand som affiserer bindevevet i organismen. Karakteristisk er hyperelastisitet i huden som lett skades. Det forekom­mer hypermobilitet i leddene og tilstanden kan disponere for utvikling av hematom og skader av pulsårene med blødning.

Ekstraanatomisk rekonstruksjon. Ekstraanatomisk = utenom anatomien. Betengelsen brukes om anleggelse av en kunstig blodåre i et området hvor det nor­malt ikke går større kar. Eks.: Axillo-femoral bypass.

Emboli. Akutt blodpropp som føres med blod­strømmen og stenger av sirkulasjonen til et vevsområde.

Endoaneurismorrhafi. Operasjonsmetode som tidligere ble brukt ved aneurismer. Den gikk ut på å åpne aneurismesekken og sy sammen lumen, slik at det ble mindre. Dermed ble også tensjonen i åreveggen mindre.

Endovaskulær. Betyr at en prosedyre gjøres «fra innsiden av åresystemet», f. eks. med kateterteknikk.

Entry. Inngang, dvs. der hvor intimariften sitter proksimalt ved aortadisseksjon.

Erythema nodosum. Norsk: Knuterosen. Røde og smertefulle knutelignende infiltrater på leggen.

Falskt aneurisme. Aneurisme der åreveggen er skadet og blodet ligger i en hule som utgjøres av det omgivende vev, evt. deler av arterieveggen, f.eks. adventitia. Aneurismesekken kommuniserer med arterien. Tilstanden kalles også pulserende hematom.

Farge duplex scanning. Ultralydundersøkelse der man kombinerer ultralydavbilding (B-mode), doppler hastighetsmålinger samt en fargekodet framstilling av blodstrømshastigheten.

Fiberoptisk. Billedoverføring med instrument laget av bunter av spesialbehandlede glass- eller plastikkfibre. Overføringen skjer ved interne refleksjoner mellom fibrene som har spesielle optiske egenskader.

Fibromuskulær dysplasi. Tilstand som forsnevrer arteriene pga. fortykkelse av bindevev og glatt muskulatur. Kan f.eks. affisere nyrearterier og a. carotis.

Gangren. En betegnelse på dødt vev. Norsk: koldbrann.

Hemodynamisk. Forhold som vedrører krefter involvert i sirkulasjon av blod gjennom kroppens åre-system.

Herpes zoster. Akutt infeksjonssykdom forårsaket av varicellazostervirus. Karakteriseres ved infeksjon i dorsale ganglier av et eller et par segmenter i spinale eller craniale nerver. Karakteristisk er et vesikulært utslett i nervens forløp, vanligvis ensidig. Medfører som regel sterke smerter.

Homocystinuri. Medfødt sykdom forårsaket av mangel på det enzym som er nødvendig for metabolisme av homocystin. Uttalte former kan gi større anomalier, mens milde former kan arte seg som tidlig utvikling av arteriene obstruksjoner pga trombosedannelse.

Homolog. Fra samme art, men fra et annet individ.

Hyperemi. Øket blodgjennomstrømning.

latrogen. Som skyldes diagnostiske eller terapeutiske tiltak.

In-situ. I sitt naturlige leie.

Intimahyperplasi. Hyperplasi som gir fortykkelse av vevet like under årenes intima. Involverer bindevev, men også glatte muskelceller. Uttrykk for en prosess som kan medføre at rekon­struksjonen av en pulsåre blir forsnevret eller går tett.

Intraoperativ. I forbindelse med selve operasjonen, dvs. under inngrepet.

Intravasal. Inne i åresystemet.

Klippel Trenaunay’s syndrom. Medfødt karanomali som gir varikøse strukturer oftest på underekstremitetenes lateralside. Kan også ledsages av dyp venøs insuffisiens, og evt. øket lengdevekst av ekstremiteten.

Korotkoff lyder. Lydene som høres i stetoskopet ved blodtrykksmåling f. eks. på armen.

Kritisk iskemi. Uttrykk for at sirkulasjonen f. eks. i en underekstremitet er nedsatt til grensen for hva som er nødvendig for å opprettholde metabolisme i hvile. Defineres som hvilesmerter av minst 2 ukers varighet. Pasienten skal ha vært avhengig av smerte­stillende midler og ankelblodtrykket skal være mindre enn 50 mmHg (eventuelt tå-blodtrykket under 30 mmHg).

LED. Lupues erythematosus disseminatus. En kronisk kollagensykdom som affiserer hud, ledd og indre organer. Tilstanden kan også gi Raynaudfenomener og affisere de små arteriene på fingrene evt. med ulcerasjon til følge.

Leriche’s syndrom. Symptomer som skyldes obstruktiv aterosklerose i aorta og bekkenarteriene. Opprinnelig definert som claudicatio med smerter lokalisert til hofter og lår under gange. Dessuten impotens, muskelatrofi og manglende puls i a. femoralis.

Ligatur. Betyr egentlig å binde eller knytte. I denne forbindelse betyr uttrykket om å knytte for en åre slik at den blir funksjonelt avbrutt.

Marfan’s syndrom. Arvelig sykdom som affiserer bindevev og elastisk vev. Pasientene er ofte lange og har lange fingre (arachnodactyli). Pasienten har høy ganebue og enkelte ganger linseluksasjon. Siden bindevevet i aorta også vil bli affisert, kan aorta dilateres. Særlig disnonerer tilstanden for aortadisseksjon.

Megahertz (MHz). Betegnelse som brukes om svingninger, f. eks. i forbindelse med ultralyd. Betyr 1 mill. dvs. 106 svingninger per sekund.

Minimalt invasive teknikker. Reparasjon av blodårer eller organer uten at det gjøres åpen operasjon. Eksempel er ballongdilatasjon eller laparoskopisk kirurgi.

Mortons metatarsalgi. Smerter i metatarsalområdene av fotens plantare del. Skyldes som regel nedsunken transversalbue som gir trykk på de plantare nerver.

Mottakerforhold. Betegnelse på de distale blodårene som skal «motta» blodføringen fra en proksimal arterierekonstruksjon, f.eks. en bypass.

Mykotisk aneurisme. Aneurismarisk utvidelse av en arterie pga. mikroorganismer som har svekket åreveggen.

Nerveledningstest. Nevrofysiologisk undersøkelsesmetode der ledningshastigheten i nervene undersøkes. Hastigheten kan være nedsatt hvis nerven har nedsatt funksjon f.eks. pga. kompresjon eller annen sykdomstilstand.

Nitinol. Legering bestående av metallene nikkel og titan.

Nutritiv. Betyr egentlig å gi ernæring. Benyttes imidlertid om blodårer som forsyner vevene med oksygen i motsetning til blod som går gjennom shunter fra arterie til venesystem og altså ikke har betydning for vevets metabolisme.

Obstruksjon. Hindring. Kan brukes både om stenose og okklusjon.

Okklusjon. Fullstendig tilstopping.

Osler Weber- Rendus sykdom. Autosomal dominant tilstand som karak­teriseres av defekt i kapillæreveggen, særlig i nese, hud og gastrointestinaltraktus. Kan gi neseblødning, gastrointestinalblødning og arteriovenøse malformasjoner i lungene.

Paradoks emboli. Uttrykk for at en emboli fra venesiden (f. eks. en løsnet trombe) føres ut i arterietreet fordi embolien passerer fra høyre til venstre forkammer gjennom et åpenstående foramen ovale.

Piezoelektrisk. Betyr at det produseres en elektrisk strøm når man appliserer trykk eller deformerer en krystall (som en mikrofon). Mekaniske signaler omsettes til elektriske. Og omvendt, elektriske signaler omsettes til mekaniske (som en høyttaler). Brukes f.eks. i ultralydteknologi.

Polyarteritis nodosa. Sykdom som affiserer middels og små arterier, særlig ved forgrening eller delingssteder. Tilstanden kan affisere ulike organsystemer og affeksjon av fingrenes arterier sees av og til.

Polycytemi. For mange røde blodlegemer. Medfører en relativ økning i antallet erytrocytter med øket viskositet av blodet.

Portosystemisk shunt. Kunstig forbindelse mellom portakretsløpet og cava kretsløpet. Benyttes ved portahypertensjon, dvs. høyt blodtrykk i portakretsløpet fremkalt av portatrombose eller leversykdom.

Postprandiale smerter. Magesmerter som kommer etter et måltid.

Posttrombotisk syndrom. Symptomer som skyldes ødeleggelse av de dype veneklaffer etter en dyp venøs trombose. Et persisterende høyt distalt venetrykk vil føre til ødem, indurasjon av det subkutane vev, pigmentering, evt. leggsår.

Progressive stroke. En ustabil tilstand i den tidlige utviklingen av et hjerneslag der symptomene ennå ikke har progrediert til et komplett hjerteslag.

Prostanoider. En gruppe vasoaktive stoffer, hvorav prostacyklin er det viktigste. Prostacyklin dannes fra arachidonsyre, ved syklooksygenase og prostacyklinsyntase. Stoffet produseres i arterieveggen. Det virker antiaggregerende på blodplatene og vasodilaterende. Halveringstiden er kort. Prostacyklinanaloger med lengre halveringstid benyttes i terapien.

PTA. Perkutan transluminal angioplastikk. Synonymt med ballongdilatasjon.

Pulsless disease. Et annet ord for Takayasu’s sykdom når pulsårene til armen er affisert av sykdom­men slik at pulsen blir borte.

Radikulær. Brukes f. eks. om smerter, som følger nerverøttenes forløp.

Raynauds syndrom. Anfall med temporær sammentrekning av de små arteriene til fingre eller tær. Gir blekhet etterfulgt av cyanose og til slutt rubor før fargen normaliseres. Primære Raynaudfenomener kan induseres av kulde eller emosjonelle påvirkninger. Ved sekundære Raynaudfenomener foreligger det en bakenforliggende sykdom, f. eks. kollagensykdom.

Renovaskulær. Betegnelse på forhold som har forbindelse med blodsirkulasjonen til nyrene. F.eks. renovaskulær hypertoni ved nyrearteriestenose.

Retrograd ejakulasjon. Sæduttømmingen går til urinblæren i stedet for ut gjennom urethra.

Rheologisk. Læren om hvordan væske oppfører seg under bevegelse. Her først og fremst brukt om blodstrøm gjennom de mindre blodårer i vevet.

RIND. Reversert iskemisk nevrologisk defisitt. Fokale nevrologiske utfall forårsaket av cerebral iskemi. Anfallene skal etterlate symptomfrihet og ikke vare mer enn ca. 3 uker. Se transitorisk iskemisk anfall.

Ringstripper. Instrument som består av en metallsonde med ring i den ene enden. Laget for å fjerne aterosklerose.

Sadelemboli. Betegnelse på en større emboli som fester seg hvor aorta deles i de to arteriae iliacae communis. Embolien rir over delingsstedet som kan betraktes som kan en «sadel».

Sklerodermi. Kronisk autoimmunsykdom som er hyppigst hos kvinner. Karakteriseres av hudforandringer og affeksjon av indre organer. Kan gi Raynaudfenomener, evt. gangren på fingertuppene.

Shunt. Forbindelse mellom to kanalsystemer i organismen. Her brukt om forbindelse med blodårer. Shuntene kan være naturlig oppstått, opptre ved sykdom eller konstrueres operativt.

Spinalstenose. Trang spinalkanal. Skyldes som oftest degenerative forandringer. Gir smerter i rygg og underekstremitetene.

Stenose. Forsnevring, men ikke fullstendig tilstop­ping.

Stent. Sylinderformet metallstruktur til bruk i åresystemet. Brukes f.eks. etter ballongdilatasjon eller som en del av endoproteser for å stive av veggen.

Subclavian steel syndrome. Tilstand hvor armen forsynes med blod fra arteria vertebralis hvor blodføringen er reversert. Foreligger som regel ved sentral obstruksjon i arteria subclavia.

Tarsal tunnellsyndrom. Nevropati i distale del av nervus tibialis ved ankelen. Skyldes kronisk trykk på nerven idet den passerer tarsaltunnellen. Gir smerter og nummenhet i fotsålen, dessuten svakhet ved plantarfleksjon av tærne.

Temporalis arteritt. Kronisk arteriesykdom av ukjent årsak. Forekommer oftest i a. temporalis, men kan også affisere andre mindre arterier. Kan gi hodepine, vektap, feber, øket SR og synsforstyrrelser. Sees som regel hos eldre personer.

Transitorisk iskemisk anfall (TIA). Fokale nevrologiske utfall forårsaket av cerebral iskemi. Anfallene skal vare mindre enn 24 timer og etterlate symptomfrihet.

Transkutan. Gjennom huden, dvs. fra hudens overflate.

Trykktransducer. Instrument som overfører trykk til elektriske signaler som man kan registrere på en skriver eller oscilloskop.

Trofiske forandringer. Degenerative forandringer i vevet som skyldes nedsatt metabolisme.

Trombenarterektomi. Utskrelling av åreforkalkning fra en arterie. Synonym: Endarterektomi.

Turbulens. Uttrykk for hvirveldannelse f.eks. i blod.

Venemapping. Kartlegging av det overfladiske åresystem, f.eks. før en bypass. Gjøres gjerne med fargedoppler.