ABANDIA

Om studien

Abdominale aortaaneurismer (AAA) rammer om lag en av ti menn. Tilstanden er fire ganger hyppigere hos menn enn kvinner. Forekomsten av diabetes mellitus (DM) hos pasienter med AAA er i tidligere studier rapportert å være 10-15 %. Nyere forskning fra Haukeland Universitetssjukehus har vist en prevalens av DM på 25% hos pasienter som innlegges til kirurgisk behandling av AAA. Kun halvparten av DM tilfellene var kjent fra før. Andel prediabetes var hele 43%.

Diagnostikk av DM og prediabetes baserer seg på fastende plasma glukose, to timers glukose etter oral glukosetoleransetest (OGTT) eller HbA1c. Studier har vist at HbA1c og OGTT i stor grad definerer ulike pasientgrupper med diabetes og prediabetes. HbA1c er et mål på blodsukkernivået over tid og måles ved en enkelt blodprøve uten at man trenger å faste i forkant. Helse-direktoratet i Norge anbefaler at HbA1c brukes for å stille diagnosen diabetes mellitus.

Forskere ved Haukeland universitetssjukehus har vist at diabetes definert av HbA1c-verdier på 48 mmol/mol (6,5 %) eller høyere er forbundet med økt risiko for å dø i løpet av årene etter kirurgisk behandling av AAA. Alle pasienter uten kjent diabetes gjennomførte også en oral glukosetoleranstest, men de 23 % av pasientene som hadde diabetes ut fra denne testen hadde ikke økt dødelighet. Studien undersøkte ikke årsaksmekanismer, men en sammenheng mellom høyt langtidsblodsukker og økt dødelighet kan potensielt skyldes at høye HbA1c-verdier er et uttrykk for økt inflammasjon i karsystemet.

ABANDIA er et nasjonalt prospektivt forskningsprosjekt som omhandler diabetes hos personer som kommer til kirurgisk behandling for abdominalt aorta-aneurisme. Hensikten er å avklare forekomst av diabetes og forstadium til diabetes hos personer med AAA, og konsekvensen av å ha diabetes eller forstadium til diabetes når man samtidig har avansert karsykdom. Resultatet kan være forbedret diagnostikk og behandling hos denne pasientgruppen og dermed bedret klinisk utfall.

Formål

Studiens hovedformål er å evaluere sammenheng mellom målt HbA1c-nivå i relasjon til mortalitet og kliniske utfall hos pasienter som opereres planlagt for AAA.

Endepunkter

Primære endepunkter er død av alle årsaker og komplikasjoner innen 30 dager post-operativt i henhold til komplikasjonsskjema i Norkar. Sekundære endepunkter er nye tilfeller av diabetes målt ved HbA1c, frekvens av proteseinfeksjoner og sekundære inngrep i oppfølgings-tiden, samt nye tilfeller av koronarsykdom, cerebrovaskulær sykdom og perifer karsykdom. Total observasjonstid er 10 år.

Inklusjon

Innrullering i studien startet januar 2018 og inklusjon ble avsluttet 31. desember 2020. 10 norske sykehus har deltatt i studien.

Plan videre

Det er mål om å presentere data på ESVS Roma 20-23. september 2022.

Studiegruppe

Studien er initiert i samarbeid med Forsknings-utvalget, Norsk karkirurgisk forening, og er godkjent av Regional etisk komité (REK). Prosjektansvarlig er avdelingssjef PhD Gustav Pedersen ved Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Professor in emeritus Torbjörn Jonung ved UiB og Dr. Iren D. Hjellestad ved Hormonlaboratoriet HUS er medansvarlige for prosjektet.

Prosjektansvarlig
Iren D. Hjellestad
PhD, overlege
Haukeland Universitetssjukehus

Fagansvarlig
Jarlis Wesche
Førsteamanuensis, overlege
Akershus Universitetssykehus