Sirkulasjonsundersøkelser hos pasienter med sykdom i arterier og vener

1. til 3. november arrangeres kurs i sirkulasjonsundersøkeler hos pasienter med sykdom i arterier og vener ved Oslo universitetssykehus Aker. Kurset er obligatorisk i gammel ordning, anbefalt i ny. Påmeldingsfrist er 01. august.

Beskrivelse:

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med underekstremitetsaterosklerose, forandringer i precerebrale blodkar og venøs dysfunksjon.

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/sirkulasjonsundersokelser-hos-pasienter-med-sykdom-i-arterier-og-vener

Kurs i endovaskulær kirurgi med simulatortrening

Pandemirestriksjoner hindrer praktisk «hands-on» kurs som samler ansatte fra forskjellige sykehus og forskjellige deler av landet. For å unngå forsinkelse i spesialiseringen i karkirurgi, og etter ønske fra flere, arrangerer vi allikevel Endovaskulær kirurgi med simulatortrening i 2021.

Ved årets kurs vil dette bety digital teoridel med MCQ kurstest. Deretter gjennomføres et begrenset antall praktiske endovaskulære prosedyrer med veiledning fra karkirurg/intervensjonsradiolog på eget sykehus. Disse prosedyrene skal registreres i en logbok og må gjennomføres før kurset godkjennes. Kasuistikker og plenumsdiskusjon gjennomføres via digitalt møte avslutningsvis. Mer detaljert info gies ved påmelding.

Endovaskulær kirurgi med simulatortrening – 2021 – Spesialisthelsetjenesten

Mvh Henriette Fagertun, kursleder/overlege karkirurgi St Olavs hospital

Kurs i endovaskulær teknikk

Kurs i endovaskulær teknikk med simulator ved St Olavs hospital

Vi ønsker å minne om det årlige kurset i Endovaskulær teknikk med simulatortrening ved St Olavs hospital arrangeres 31.03.20 – 01.04.20. Kurset går over to dager og har 13 tellende kurstimer. Det dekker læringsmål for spesialistutdanning i Karkirurgi (tidligere Obligatorisk kurs). Årets kurs ved Vintermøtet er mindre omfattende og vil ikke dekke alle læringsmål.

Vi har fortsatt ledige plasser og påmelding kan gjøres via mail; regut.hmn@stolav.no

For mer informasjon se følgende link:

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/endovaskuler-kirurgi-med-simulatortrening-var-2020-2020-03-31

Mvh Henriette Fagertun, kursansvarlig.

Karkirurgisk avdeling St Olavs hospital

Innkalling NKKFs årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2019

 

Tid: Torsdag 24. oktober 2019, klokken 11.00-13.00

Sted: Meet Ullevål, Oslo. Møterom annonseres senere

 

Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2019:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning NKKF
 5. Vedtektsendringsforslag
 6. Regnskap, prognose, budsjett
 7. Medlemskontingent
 8. Årsberetning Spesialitetskomitéen
 9. Rapport fra Forskningsutvalget
 10. Rapport fra internasjonale foreninger
 11. Valg
  1. NKKFs styre skal velges
 12. Eventuelt

 

Vi i styret viser til foreningens vedtekter vedrørende årsmøtet og særlig følgende punkt:

Et saksvedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Saker til eventuelt kan meldes inn frem til start av årsmøtet, men må godkjennes av flertallet i styret.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i NKKF