Innkalling NKKFs årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Norsk karkirurgisk forening 2019

 

Tid: Torsdag 24. oktober 2019, klokken 11.00-13.00

Sted: Meet Ullevål, Oslo. Møterom annonseres senere

 

Årsmøtet er Norsk karkirurgisk forenings høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Saksliste for årsmøtet 2019:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning NKKF
 5. Vedtektsendringsforslag
 6. Regnskap, prognose, budsjett
 7. Medlemskontingent
 8. Årsberetning Spesialitetskomitéen
 9. Rapport fra Forskningsutvalget
 10. Rapport fra internasjonale foreninger
 11. Valg
  1. NKKFs styre skal velges
 12. Eventuelt

 

Vi i styret viser til foreningens vedtekter vedrørende årsmøtet og særlig følgende punkt:

Et saksvedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Saker til eventuelt kan meldes inn frem til start av årsmøtet, men må godkjennes av flertallet i styret.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i NKKF

NKKF gratulerer Andreas Reite med PhD-grad!

Andreas Reite ved Karkirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus disputerte for PhD-graden med emnet “Epidemiology, risk assessment and outcomes in ruptured abdominal aortic aneurysms” 06.06.19. PhD-graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, disputasen ble avholdt i Stavanger.

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

DISPUTAS PH.D.-GRADEN

Andreas Reite

Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Morten Vetrhus
Medveileder: Professor II Kjetil Søreide

Disputas: Torsdag 6. juni 2019 kl. 12.15
Sted: Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Epidemiology, Risk Assessment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms”

1. opponent: Professor II Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Håkan Roos, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Gustav Pedersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Elisabeth Farbu.

Abdominalt aorta aneurisme (AAA) er en sykdom der hovedpulsåren over tid utvides og tilslutt kan sprekke med påfølgende livstruende blødning (rumpert Abdominalt Aorta Aneurisme, rAAA). rAAA har høyere dødelighet enn de fleste andre akutt kirurgiske tilstander med en anslått total dødelighet rundt 80%. Dødelighet i forbindelse med operasjon er anslått til 30-50%, og flere pasienter dør før de kommer til sykehus. Forekomsten er økende med alder og det er stor variasjon i fysiologisk tilstand hos pasientene som kommer til sykehus med rAAA. Det kan være klinisk utfordrende å avgjøre hvem som er tjent med operativ behandling. Det er derfor utviklet flere scoring systemer for å anslå risiko for død basert på målbare fysiologiske parametere ved innkomst til sykehus for å hjelpe denne kliniske beslutnings prosessen.

I en retrospektiv populasjons basert kohort studie ved Stavanger Universitetssykehus over en 15 års tidsperiode (2000-2014) har Reite sett på forekomst, dødelighet og trender over tid ved rAAA. Nytteverdi er undersøkt for 4 scorings systemer for rAAA. Karakteristikk er kartlagt for pasienter som ikke blir operert og til slutt er langtidsoverlevelse, senkomplikasjoner og behov for reoperasjoner kartlagt for pasienter operert for rAAA.

Hovedfunnene i avhandlingen er en forekomst av rAAA hos de eldre enn 30 år på 11/100.000 per år i regionen. Total dødelighet var 68%, og dødelighet i forbindelse med operasjon var 51%. Ingen av scoringssystemene som ble undersøkt viste seg adekvat i klinisk beslutningstaking. Pasienter som overlever de første 30 dagene etter operasjon har tilnærmet lik forventet overlevelse som den generelle befolkingen.

 

Norsk karkirurgi i utlandet

Linn Nyrønning hadde en presentasjon på Charing Cross nå i April. Tittelen på presentasjonen var: “Symptoms of depression and risk of abdominal aortic aneurysms. A population-based prospective study in Norway, A HUNT study”. Vi i NKKF er stolte over at Norge er presentert internajonalt og gratulerer Linn med flott innsats.

Presentasjon på Charing Cross 2019